Evenementen

24 november

GEANNULEERD Informatie en netwerken voor evenementenorganisatoren

24 november

Informatie en netwerken voor evenementenorganisatoren op 24 november -Bijeenkomst voor evenementenorganisatoren doorgeschoven naar voorjaar 2022, zodra er een nieuwe datum bekend is, informeren we u daarover-   Op woensdagavond 24 november organiseert het Evenementenplatform Kampen een bijeenkomst voor alle evenementenorganisatoren in de gemeente Kampen. Locatie is De Leuke Hanzestad en de ontvangst is vanaf 19 uur. Om 19.30 uur start het inhoudelijke programma.   “We vinden het belangrijk om in contact te blijven met de evenementenorganisatoren in Kampen, juist in deze bijzonder Corona tijd”, vertelt Evenementencoördinator Aline Hofstee. “Op deze avond praten we de aanwezigen bij over allerlei actuele zaken zoals de evenementensubsidie, de Corona maatregelen voor evenementen en andere ontwikkelingen”.Naast het inhoudelijke programma, is er ook een gastspreker. “We hebben Inge Merkelbach uitgenodigd van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zij neemt ons mee in de wereld van gedragsbeïnvloeding. Want we willen allemaal het gedrag van onze bezoekers op een positieve manier beïnvloeden! En natuurlijk sluiten we de avond af met een gezellige netwerkborrel, zodat de onderlinge banden even goed kunnen worden aangehaald”.   Ook aanwezig zijn? Je kunt je opgeven door een e-mail te sturen naar aline@kampenpartners.nl.  
Lees verder

Wat is het doel van het Garantiefonds en wat is de procedure?

Garantiefonds evenementen

Wat is het doel van het Garantiefonds en wat is de procedure?

Garantiefonds evenementen Het zijn uitdagende tijden voor evenementenorganisatoren, los van de ontwikkelingen rondom Covid’19. Er worden steeds meer evenementen georganiseerd en in steeds meer gemeenten wordt de marketing waarde van evenementen gezien en erkend. Daarbij komt dat de verwachtingen die bezoekers hebben van evenementen ook steeds groter worden. Bezoekers willen en verwachten verrast te worden en willen iedere keer weer iets nieuws zien. Kampen kent een aantal bijzondere en onderscheidende evenementen, zoals Kerst in Oud Kampen, Sail Kampen en het Stripspektakel. De organisatoren van deze en andere evenementen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de evenementen hun hoge standaard behouden en waar mogelijk vernieuwen en/ of uitbreiden. Soms lopen organisatoren daarbij tegen grenzen aan. Vanuit de gemeente Kampen is aangegeven dat het zeer wenselijk is om een Garantiefonds voor evenementen op te zetten. Voor grotere evenementen kan zo’n fonds ondersteunend werken bij het verder uitbouwen, vernieuwen en professionaliseren van het evenement. Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat het Garantiefonds garant gaat staan voor de reguliere begroting van evenementen. Een evenement is en blijft zelf verantwoordelijk voor een ‘gezonde’ en financieel sluitende begroting, ook in tijden dat kosten stijgen en de sponsorinkomsten minder worden door Corona of door andere redenen. Immers, als we dat wel zouden doen is het beschikbare bedrag zo vergeven en is er geen blijvend resultaat bereikt. Daarbij kunnen organisaties zich verzekeren tegen onvoorziene omstandigheden. Wat is het doel van het Garantiefonds? Het doel van het Garantiefonds voor evenementen is om vernieuwing te stimuleren. Indien een evenement iets nieuws wil toevoegen aan het evenement om een bepaald doel te bereiken (doel kan bijvoorbeeld zijn aantrekken van een nieuwe doelgroep, trekken van meer bezoekers, bezoekers meer te laten uitgeven), en men durft of kan het risico niet nemen omdat men niet zeker weet of de investering financieel goed uitpakt, dan kan men vragen of het Evenementenplatform daar (deels) voor garant wil staan. Het fonds is alleen bedoeld voor evenementen die een verdienmodel hebben opgenomen in hun begroting, omdat daar een onzekere component in zit. Er is € 25.000,- beschikbaar voor het Garantiefonds. Bij normale omstandigheden is het niet mogelijk om het fonds jaarlijks aan te vullen, omdat de budgetten die het Evenementenplatform ter beschikking heeft zo volledig mogelijk worden benut om subsidies toe te kennen aan evenementen. Wel is het zo dat mocht er aan het einde van 2021 nog budget beschikbaar zijn vanuit het Aanjaagfonds, dit budget dan zal worden toegevoegd aan het Garantiefonds Evenementen. Mocht een evenementenorganisatie daadwerkelijk beroep doen op een bijdrage uit het Garantiefonds, dan bekijkt het bestuur van het Evenementenplatform per situatie of de bijdrage uit het Garantiefonds geschonken wordt of dat het wordt gegeven in de vorm van een renteloze lening, die na een nader te bepalen periode moet worden terugbetaald. Procedure: Voor het aanvragen van een garantie vanuit het Garantiefonds Evenementen wordt de volgende procedure gevolgd: De organisatie van het evenement levert een aanvraag voor de garantie in bij het Evenementenplatform (epk@kampenpartners.nl). De organisatie geeft duidelijk aan wat het doel van de investering / vernieuwing is, hoe men denkt de investering financieel te dekken, waar de risico’s liggen en waarom men een garantiedekking vanuit het Garantiefonds Evenementen nodig heeft Vervolgens vindt er een gesprek plaats met organisatie en afvaardiging van het Evenementenplatform waarbij begroting overlegd wordt en plan wordt besproken De aanvraag wordt vervolgens besproken in het bestuur van het Evenementenplatform, daar wordt een besluit genomen of het Evenementenplatform garant wil staan en zo ja voor welk bedrag. Ook kan al een besluit worden genomen of de eventueel te verlenen garantie wordt gegeven in de vorm van een potentiële gift of in de vorm van een lening. De organisatie van het evenement houdt het Evenementenplatform op een regelmatige basis op de hoogte van inspanningen die worden gedaan om het doel te realiseren inclusief begroting. Na afloop van het evenement overlegt de organisatie de financiële afrekening en vindt er een gesprek plaats met een afvaardiging van het Evenementenplatform indien het garantiefonds daadwerkelijk moet worden aangesproken. Een organisatie kan slechts één maal per 2 edities gebruik maken van het Garantiefonds Evenementen.    
Lees verder

Download het handboek

Handboek Evenementen Gemeente Kampen

Download het handboek

Kampen is een hartelijke Hanzestad. Per jaar vinden er circa 200 evenementen plaats in de gemeente Kampen die variëren van kleine en middelgrote tot (heel) grote evenementen. Voor circa 60% van de evenementen is een vergunning aangevraagd, voor de andere evenementen was een melding voldoende.   Voor welke evenementen moet in Kampen een vergunning worden aangevraagd? Aan welke voorwaarden moet een vergunningaanvraag voldoen? Zijn de podia veilig opgebouwd, en wie controleert dat? Hoe hard mag de muziek aan staan? Hoeveel EHBO-ers moet je inschakelen? Wie informeert de bewoners? Wat staat er in een veiligheidsplan? Mag ik vuurwerk afsteken tijdens mijn evenement? Wie geeft daar toestemming voor?  Het doel van dit evenementenhandboek is om op dergelijke vragen antwoord te geven en voor de organisatoren van evenementen duidelijk te maken onder welke voorwaarden een evenement in Kampen kan plaatsvinden. Het draagt bij aan een soepel verloop van de vergunningaanvraag, een efficiënte samenwerking tussen de betrokken partijen en daarmee aan een veilig en ongestoord verloop van het evenement.   DOWNLOAD HIER HET HANDBOEK EVENEMENTEN GEMEENTE KAMPEN
Lees verder

Privacy statement

 

Proclaimer

 

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Partners. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

 

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media